Prezydent Miasta Rybnika
ul. Chrobrego 2 
44-200 Rybnik

ogłasza:

publiczną licytację na najem za zapłatę czynszu lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul:

L.p.

Adres lokalu

Ilość pokoi Kondygnacja

Pow. użytk.
lokalu w m2

 Wizja lokalu
Dnia                    o godz.

Stawka wyjściowa
za 1 m2 (w zł)
Wadium
(w zł)
1. Gliwicka 1/5 4 1-2 149,75 07.02.2018 1000-1030 5,10 3 818,63

UWAGI: poz. 1 przeznaczona jest do kapitalnego remontu, w związku z czym nie jest wymagana kaucja mieszkaniowa.
              Termin wykonania remontu wynosi 6 miesięcy, czynsz naliczany będzie po tym terminie.

              W licytacji mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne, które:

              - wpłaciły wadium,

              - nie posiadają zadłużenia finansowego wobec Miasta Rybnika,

              - nie korzystają z pomocy społecznej lub dodatku mieszkaniowego.

Publiczna licytacja odbędzie się w dniu 23.02.2018 r. o godz. 1000, w sali nr 4 - parter budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17. 

 

Wadium należy wpłacać na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tj. PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2528 0000 0302 0434 8066. Przystępujący do publicznej licytacji zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do 21.02.2018 r. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZGM. W dniu licytacji należy przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość. Przedstawiciel osoby fizycznej zobowiązany jest do przedłożenia pełnomocnictwa do udziału w licytacji. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy wygrywający licytację nie przystąpi do zawarcia umowy najmu lub umowy o remont kapitalny do 7 dni od daty licytacji. Warunki licytacji określa regulamin publicznej licytacji dostępny w Dziale Lokalowym ZGM pok. 17 - tel. 32 4294870. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w ZGM przy ul. Kościuszki 17 oraz dostępne jest wraz z regulaminem na stronie www.zgm.rybnik.pl

 Zastrzega się możliwość wycofania lokalu mieszkalnego z licytacji bez podania przyczyny.

PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
44 - 200 Rybnik ul.Chrobrego 2


o g ł a s z a :


Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1m2 pow. użytkowej
na działalność handlowo - gospodarczą w lokalach:

L.p.

Usytuowanie lokalu przy ul.

Pow. lokalu
w m2


Wizja lokalu
Stawka za
1m2 (w zł)
Wadium
w zł
Dnia o godz.
1. Rynek 1 97,00 27.02.2018 1000-1030 40,00 14 500,00
2. Ks. Jośki 42 - pawilon lok. B 56,38 28.02.2018 1000-1030 6,30 1 400,00
3. Patriotów 14 - lok. A lok. 105,70
piw. 23,30
06.03.2018 1000-1030 6,30 2 600,00
4. Patriotów 11/5-lok. E 75,58 06.03.2018 1000-1030 4,60 1 300,00
5. Gliwicka 1-pasaż lok. A 40,10 01.03.2018 1000-1030 5,90 900,00

UWAGI:
poz. 1          dot. I przetargu, poz. 2-3 dot. III przetargu, poz. 4 dot. VI przetargu, poz. 5 dot. VIII przetargu,

poz. 1-5       umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony

 

Przetarg ograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1m2 pow. użytkowej lokalu na działalność biurową.

L.p.

Usytuowanie lokalu przy ul.

Pow. lokalu
w m2


Wizja lokalu
Stawka za
1m2 (w zł)
Wadium
w zł
Dnia o godz.
1. J.F. Białych 7-III piętro (4.7.) - biuro 28,18 07.03.2018 1000-1030 3,00 350,00

UWAGI:
poz. 1           dot. V przetargu
poz. 1           zasób Skarbu Państwa umowa najmu zawierana jest na okres 3 lat


UWAGI:

Do stawek czynszu za 1m2 pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT w wys. 23%. Informacji udziela Dział Lokalowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17, tel 32-4294871. Przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2018 r. o godz 1000 , w sali nr 4 - parter budynku ZGM przy ul. Kościuszki 17. Wadium należy wpłacać na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej t.j. PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2528 0000 0302 0434 8066. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do 15.03.2018 roku. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZGM. W dniu przetargu należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru ( np. KRS, zaświadczenie o wpisie w CEiDG) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. Warunki przetargu określa regulamin przetargu dostępny w Dziale Lokalowym ZGM pok. 17. Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w ZGM przy ul. Kościuszki 17 oraz dostępny jest wraz z regulaminem na stronie www.zgm.rybnik.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.