PREZYDENT MIASTA RYBNIKA
44 - 200 Rybnik ul.Chrobrego 2


o g ł a s z a :


Przetarg nieograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1m2 pow. użytkowej
na działalność handlowo - gospodarczą w lokalach:

L.p.

Usytuowanie lokalu przy ul.

Pow. lokalu
w m2


Wizja lokalu
Stawka za
1m2 (w zł)
Wadium
w zł
Dnia o godz.
1. Rynek 1 97,00 27.02.2018 1000-1030 40,00 14 500,00
2. Ks. Jośki 42 - pawilon lok. B 56,38 28.02.2018 1000-1030 6,30 1 400,00
3. Patriotów 14 - lok. A lok. 105,70
piw. 23,30
06.03.2018 1000-1030 6,30 2 600,00
4. Patriotów 11/5-lok. E 75,58 06.03.2018 1000-1030 4,60 1 300,00
5. Gliwicka 1-pasaż lok. A 40,10 01.03.2018 1000-1030 5,90 900,00

UWAGI:
poz. 1          dot. I przetargu, poz. 2-3 dot. III przetargu, poz. 4 dot. VI przetargu, poz. 5 dot. VIII przetargu,

poz. 1-5       umowa najmu zawierana jest na czas nieoznaczony

poz. 1         lokal wycofany z przetargu

 

Przetarg ograniczony na stawkę miesięczną czynszu za 1m2 pow. użytkowej lokalu na działalność biurową.

L.p.

Usytuowanie lokalu przy ul.

Pow. lokalu
w m2


Wizja lokalu
Stawka za
1m2 (w zł)
Wadium
w zł
Dnia o godz.
1. J.F. Białych 7-III piętro (4.7.) - biuro 28,18 07.03.2018 1000-1030 3,00 350,00

UWAGI:
poz. 1           dot. V przetargu
poz. 1           zasób Skarbu Państwa umowa najmu zawierana jest na okres 3 lat


UWAGI:

Do stawek czynszu za 1m2 pow. użytkowej naliczony zostanie obowiązujący podatek VAT w wys. 23%. Informacji udziela Dział Lokalowy Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17, tel 32-4294871. Przetarg odbędzie się w dniu 16.03.2018 r. o godz 1000 , w sali nr 4 - parter budynku ZGM przy ul. Kościuszki 17. Wadium należy wpłacać na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej t.j. PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2528 0000 0302 0434 8066. Przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do 15.03.2018 roku. Za datę wpłaty przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZGM. W dniu przetargu należy złożyć aktualny odpis z właściwego rejestru ( np. KRS, zaświadczenie o wpisie w CEiDG) oraz umowę spółki cywilnej, jeśli taką zawarto. Warunki przetargu określa regulamin przetargu dostępny w Dziale Lokalowym ZGM pok. 17. Wykaz lokali przeznaczonych do oddania w najem jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w ZGM przy ul. Kościuszki 17 oraz dostępny jest wraz z regulaminem na stronie www.zgm.rybnik.pl

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyny.