Prezydent Miasta Rybnika
ul. Chrobrego 2 
44-200 Rybnik

ogłasza:

publiczną licytację na najem za zapłatę czynszu lokalu mieszkalnego położonego w Rybniku przy ul:

L.p.

Adres lokalu

Ilość pokoi Kondygnacja

Pow. użytk.
lokalu w m2

 Wizja lokalu
Dnia                    o godz.

Stawka wyjściowa
za 1 m2 (w zł)
Wadium
(w zł)
1. Gliwicka 1/5 4 1-2 149,75 07.02.2018 1000-1030 5,10 3 818,63

UWAGI: poz. 1 przeznaczona jest do kapitalnego remontu, w związku z czym nie jest wymagana kaucja mieszkaniowa.
              Termin wykonania remontu wynosi 6 miesięcy, czynsz naliczany będzie po tym terminie.

              W licytacji mogą wziąć udział tylko osoby fizyczne, które:

              - wpłaciły wadium,

              - nie posiadają zadłużenia finansowego wobec Miasta Rybnika,

              - nie korzystają z pomocy społecznej lub dodatku mieszkaniowego.

Publiczna licytacja odbędzie się w dniu 23.02.2018 r. o godz. 1000, w sali nr 4 - parter budynku Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej przy ul. Kościuszki 17. 

 

Wadium należy wpłacać na konto Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej tj. PKO Bank Polski S.A. 09 1020 2528 0000 0302 0434 8066. Przystępujący do publicznej licytacji zobowiązany jest do wniesienia wadium w terminie do 21.02.2018 r. Za datę uiszczenia wadium przyjmuje się dzień uznania rachunku bankowego ZGM. W dniu licytacji należy przedłożyć dowód wpłaty wadium oraz dowód osobisty bądź inny dokument potwierdzający tożsamość. Przedstawiciel osoby fizycznej zobowiązany jest do przedłożenia pełnomocnictwa do udziału w licytacji. Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy wygrywający licytację nie przystąpi do zawarcia umowy najmu lub umowy o remont kapitalny do 7 dni od daty licytacji. Warunki licytacji określa regulamin publicznej licytacji dostępny w Dziale Lokalowym ZGM pok. 17 - tel. 32 4294870. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w ZGM przy ul. Kościuszki 17 oraz dostępne jest wraz z regulaminem na stronie www.zgm.rybnik.pl

 Zastrzega się możliwość wycofania lokalu mieszkalnego z licytacji bez podania przyczyny.