Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
informuje, że przeznacza następujące mieszkanie
do zasiedlenia dla osób umieszczonych na liście rocznej

 

 

Mieszkanie składa się z:

 

 

Lp.

Adres lokalu mieszkalnego

Powierzchnia lokalu w m2

I pokój
w m2

II pokój
w m2

III pokój
w m2

Wyposażenie

Kondygnacja

Mieszkanie
przeznaczone dla

Wizja lokalu

Godzina

Przewidywana kaucja w zł

1.

Przemysłowa 23/19

użytk. 42,03
mieszk. 25,72

25,72

brak

brak

wc, łazienka, wod.-kan.

1

3-5 osobowej
rodziny

14.12.2016 r.

1100-1130

1 740,00


Termin wywieszenia przedmiotowego mieszkania od 12.12.2016 r. do 16.12.2016 r.

UWAGA! Przyznanie mieszkania z pkt. 1 uwarunkowane jest wpłatą kaucji mieszkaniowej w wysokości 10-krotnego miesięcznego czynszu.

Istnieje możliwość przyznania mieszkania z pkt. 1 jako mieszkanie socjalne (bez kaucji mieszkaniowej) pod warunkiem, że wnioskodawcy posiadają dochód poniżej 706,05 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym i poniżej 882,56 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym.

O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

są umieszczone na liście rocznej do zasiedlenia,
posiadają pozytywnie zakwalifikowany wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego,
wskazały pisemnie lokal umieszczony w wykazie,
w przypadku, gdy od ostatniej weryfikacji wniosku upłynęło 12 miesięcy lub jeżeli nastąpiły istotne zmiany mające wpływ na kwalifikację wniosku, zainteresowane osoby wraz z oświadczeniem o wskazaniu lokalu składają ankietę weryfikacyjną.

W przypadku nieprzystąpienia do podpisania umowy w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników, mieszkanie zostanie wskazane następnej osobie z największą ilością punktów.

Arkusze weryfikacyjne złożone po 16.12.2016 r. lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

Zastrzega się prawo wycofania oferty lokalu przeznaczonego do zasiedlenia dla osób umieszczonych na liście rocznej bez podania przyczyny.

Oferty ze wskazaniem wybranego mieszkania należy składać w Biurze Przydziałów i Zamian pok. nr 19 przy ul. Kościuszki 17.