Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
informuje, że przeznacza następujące mieszkanie 
DO ZASIEDLENIA DLA OSÓB UMIESZCZONYCH NA LIŚCIE O NAJEM LOKALI 
ZAWIERANYCH NA CZAS NIEOZNACZONY

 

Mieszkanie składa się z:

 

 

 

Lp.

Adres lokalu mieszkalnego

Powierzchnia
lokalu w m
2

I pokój

w m2

II pokój

w m2

III pokój

w m2

IV pokój
w m2

Wyposażenie

Kondygnacja

Mieszkanie
przeznaczone dla

Wizja lokalu

Godzina

Przewidywana kaucja w zł

1.

Zebrzydowicka 31A/8

użytk. 28,88

mieszk. 14,29

14,29

-

-

-

wc, łazienka,
wod.-kan; gaz, c.o.

1

1-2 osobowej rodziny

15.03.2018

1030-1100

1 599,95

Termin wywieszenia przedmiotowego mieszkania od 12.03.2018 r. do 16.03.2018 r.

UWAGA! Przyznanie mieszkania z pkt. 1 uwarunkowane jest wpłatą kaucji mieszkaniowej w wysokości 10-krotnego miesięcznego czynszu. 

O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

są umieszczone na liście rocznej do zasiedlenia,

posiadają pozytywnie zakwalifikowany wniosek o przyznanie mieszkania komunalnego,

wskazały pisemnie lokal umieszczony w wykazie,

w przypadku, gdy od ostatniej weryfikacji wniosku upłynęło 12 miesięcy lub jeżeli nastąpiły istotne zmiany mające wpływ na kwalifikację wniosku, zainteresowane osoby wraz z oświadczeniem o wskazaniu lokalu składają ankietę weryfikacyjną.

Jeżeli wśród osób ubiegających się o mieszkanie jest osoba niepełnosprawna, kobieta powyżej 20 tygodnia ciąży lub młode bezdzietne małżeństwo (jeden z małżonków ma poniżej 35 lat), do celów obliczenia powierzchni przypadającej na osoby, doliczona zostanie norma przypadająca na jedną osobę.

W przypadku nieprzystąpienia do podpisania umowy w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników, mieszkanie zostanie wskazane następnej osobie z największą ilością punktów.

Arkusze weryfikacyjne złożone po 16.03.2018 r. lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

Zastrzega się prawo wycofania oferty lokalu przeznaczonego do zasiedlenia dla osób umieszczonych na liście rocznej bez podania przyczyny.

Oferty ze wskazaniem wybranego mieszkania należy składać w Dziale Lokalowym pok. nr 19 przy ul. Kościuszki 17.