Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Rybniku
informuje, że przeznacza następujące mieszkanie

DO ZASIEDLENIA DLA OSÓB UMIESZCZONYCH NA LIŚCIE ROCZNEJ
DO ZAWARCIA UMÓW NAJMU LOKALI SOCJALNYCH

 

Mieszkanie składa się z:

 

 

Lp.

Adres lokalu mieszkalnego

Powierzchnia lokalu w m2

I pokój
w m2

II pokój
w m2

III pokój
w m2

Wyposażenie

Kondygnacja

Mieszkanie
przeznaczone dla

Wizja lokalu

Godzina

Przewidywana kaucja w zł

1.

Lompy 14c/6

użytk. 37,03
mieszk. 27,53

15,05

12,48

brak

wc, łazienka,
wod.-kan; gaz,

1

1-5 osobowej rodziny

11.07.2017 r.

1000- 1030

-

Termin wywieszenia przedmiotowego mieszkania od 10.07.2017 r. do 14.07.2017 r.

UWAGA! O mieszkanie z pkt. 1 mogą ubiegać się tylko osoby, które posiadają dochód poniżej 800,00 zł/os. w gospodarstwie wieloosobowym
i poniżej 1 000,00 zł/os. w gospodarstwie jednoosobowym. Mieszkanie zostanie przyznane jako lokal socjalny.

O zawarcie umowy najmu lokalu mieszkalnego mogą ubiegać się osoby, które łącznie spełniają następujące warunki:

są umieszczone na liście rocznej do zawarcia umów najmu lokali socjalnych,
posiadają pozytywnie zakwalifikowany wniosek o przyznanie lokalu socjalnego,
wskazały pisemnie lokal umieszczony w wykazie,
w przypadku, gdy od ostatniej weryfikacji wniosku upłynęło 12 miesięcy lub jeżeli nastąpiły istotne zmiany mające wpływ na kwalifikację wniosku, zainteresowane osoby wraz z oświadczeniem o wskazaniu lokalu składają ankietę weryfikacyjną.

Jeżeli wśród osób ubiegających się o mieszkanie jest osoba niepełnosprawna, kobieta powyżej 20 tygodnia ciąży lub młode bezdzietne małżeństwo
(jeden z małżonków ma poniżej 35 lat), do celów obliczenia powierzchni przypadającej na osoby, doliczona zostanie norma przypadająca na jedną osobę.

W przypadku nieprzystąpienia do podpisania umowy w terminie do 7 dni od daty ogłoszenia wyników, mieszkanie zostanie wskazane następnej osobie z największą ilością punktów.

Arkusze weryfikacyjne złożone po 14.07.2017 r. lub niekompletne nie podlegają rozpatrzeniu.

Zastrzega się prawo wycofania oferty lokalu przeznaczonego do zasiedlenia dla osób umieszczonych na liście rocznej bez podania przyczyny.

Oferty ze wskazaniem wybranego mieszkania należy składać w Biurze Przydziałów i Zamian pok. nr 19 przy ul. Kościuszki 17.